Photography by Vladimir Kevorkov

Photography by Vadim Kudryavtsev